2020-07-06

නිර්වචන..

පැරණි නිර්වචන ඔස්සේ අළුත් තත්වයන් කියවීම අර්බුධකාරී වන අයුරු නවයුගයේ ගැටළුවකි.
"Tharu zMinusa"
- Pubudu Siriwansa
#siriwansa