2020-07-05

කුරහන් තලපයක වටිනාකම

ගෝලීයකරනය ඔස්සේ අපට ගලාගෙන ආපු KFC හැකියාවෙන් සියයට දශම එකකවත් හැකියාවක් අපට තිබුනේ නැහැ කුරහන් තලපයක වටිනාකම ලෝකයට කියන්න. අපිට අවශ්‍ය උනෙත් නැහැ එහෙම කරන්න. අපි උත්සාහ කලෙත් නැහැ එහෙම කරන්න. ඒත් අවසානයේ අපි ගෝලීයකරනයට බැන බැන ඉන්නවා. අපිට හැකිවිය යුතුයි මේ ප්‍රවනතා අපේ වටිනාකම් අනූවත් ප්‍රමිතිගත කරගන්න. අපි තීරනය කලයුතුයු මේ ප්‍රවනතා ඉදිරියේ අපි හැකිලෙනවද? මුනුනදී ජයගන්නවාද කියන එක.
- Pubudu Siriwansa
#siriwansa