2020-07-03

සැබෑ භෞතිකය

ගැටළුවේ භාවාත්මක නැතිනම් කුතුහලාත්මක අවදිය පසුකරමින් එහි සැබෑ භෞතිකය වෙතට අප පිවිසෙමින් ඇත. ගැටළුව විසින් අපිලිවෙල කර දමන ලද ආර්ථික දේහයේ ප්‍රථිපල ලෝක මට්ටමින් මෙන්ම රාජ්‍ය මට්ටමින් අපට නුදුරේදීම හමුවීමට නියමිත වෙමින් ඇත.
"Tharu Minisa"
- Pubudu Siriwansa
#siriwansa