2020-07-06

විශ්ව ගම්මානය

කෙනෙකුට අනූව විශ්ව ගම්මානය මිය ගොසිනි. නමුත් සත්‍යනම් ඔබ මොහොතින් මොහොත වඩාත් විශ්ව පුරවැසියෙකු වෙමින් සිටීමය.
"Tharu Minisa"
- Pubudu Siriwansa
#siriwansa