2022-05-28

පිලිසකර රාශියක් සමග Chrome 102 පැමින ඇත.

Google ආයතනය විසින් Chrome 102 නිකුත්කර ඇති අතර එය security flaws මට්ටමේ පිලිසකර 32 කින් සමන්විත වනවා. එසේම new features කිහිපයකින්ද සමන්විතව පැමින තිබෙනවා. මෙම stable version නැතිනම් ස්ථාවර මට්ටමක සංස්කරනය Windows, Mac, මෙන්ම Linux පරිසරයන්ට සූදානම්ව  පැමින ඇති අතර එම සැකසුම් අතර critical මට්ටමේ සිට සාමන්‍ය මට්ටම දක්වා සැකසුම් සමග පැමින තිබෙනවා. බ්‍රවිසරයේ තැන්පත් වන තොරතුරු යම් ප්‍රමානයක් සාර්ථක අනවසර පිවිසුමක් ඔස්සේ ලබාගන්නට හැකි වීමේ සිට පහලට වන අවස්ථා පිලිබඳව මෙම සැකසුම් සමග වනවා. භාවිතාකරන්නන් සියල්ලන්ටම හැකි ඉක්මනින් මෙම සංස්කරනය සදහා පිවිසෙන්නට උපදෙස් ලැබෙන අතර විවෘත්කල Chrome බ්‍රවුසරයේ දකුනු ඉහලින් ඇති three dots ඔස්සේ පිවිස Help වලින් About Chrome දක්වා පැමින මෙම යාවත්කාලීනය ලබා ගන්නට හැකිවනු ඇත.
Pubudu Siriwansa


 

Google Play Protect

Google මතක්කර සිටින්නේ තම  Google Play Protect ඇප් එක තම  Android phones වල ස්ථාපිතව හා සංක්‍රියව තබා ගැනීම වැදගත් ආරක්ශක පියවරක් වනු ඇති බව...