2020-04-06

සමාජ මනසේ..

පසු නූතනත්වය විසින් විතැන් කල සමාජ මනසේ මීලග නාභිගත වීම කෘතීම බුද්ධිය මූලික සමාජ මනසක ආකෘතියකට විය හැක.
"THARU MINISA"
-Pubudu Siriwansa