2020-04-05

සමාජ පංති සංකල්පය

සැබෑව නම් පසු නූතනත්වය සමාජ පංති සංකල්පය අතාර්කික කර ඇති තරම ඉදිරි දශකයේදීවත් තේරුම් ගන්නට නොහැකි වීමය.
"Tharu Minisa"
- Pubudu Siriwansa