2020-03-19

නව ලිබරල්වාදී..

සමහර විටක යම් සමාජ පරිසරයක නව ලිබරල්වාදී ස්වභාවය සාර්ථකව අත්හදා බැලෙන්නේ නම් එයට හේතුව වඩාත් වගකීම් සහිත හා විනයක් ඇති ප්‍රාග්ධන සමුච්චන ඒ සදහා මැදිහත් වීම මෙන්ම අන්තවලින් තොර රාජ්‍ය යාන්ත්‍රන මේවා සාර්ථකව පාලනයට මැදිහත් වීමත් විය හැක.
THARU MINISA
- Pubudu Siriwansa