2020-03-18

දේශපාලන පක්ශයක..

ඒ ඒ කාලයට, දේශයට වඩාත් ගැලපෙන වඩාත් ඵලදායී මතවාදී හිසක් සේම ශක්තිමත් මෙන්ම කාර්යක්ශම පුද්ගල සබඳතා කයක් සාර්ථක දේශපාලන පක්ශයක මූලිකම සංයුතිය වියයුතුය. 
"THARU MINISA"
- Pubudu Siriwansa"