2013-02-28

ස්මාර්ට් දුරකථන හා ටැබ් සදහා ෆොටෝෂොප් ඇප් මෘදුකාංගයක් නිකුත්වේ.....ඡායාරු සංස්කරනය සදහා යොදා ගන්නා  ප්‍රකට මෘදුකාංගයක් වන ෆොටෝෂොප් හි ඇප් මෘදුකාංගයක් ස්මාර්ට් දුරකථන සදහා පසුගියදා නිකුත් කොට තිබෙනවා. iOS  හා Android මෙහෙයුම් පද්ධති ක්‍රියාත්මක වන උපාංග සදහා මෙම නිකුතුව වලංගු වන බවටයි සටහන් වන්නේ.ස්පර්ශ තිර මිත්‍ර ෆොටෝෂොප් මෘදුකාංගයක් මේ වන විටත් ටැබ්ලට් උපකරන සදහා නිකුත්ව තිබෙනවා. කුඩා ප්‍රමානය තිර සමග කටයුතු කරන්නට හැකි ලෙස නිපදවන ලබුවද මුල් මෘදුකාංගයේ එන බොහෝ අංගයන් මෙම සංස්කරනය සමගද වන බවටයි එම ආයතනය පවසන්නේ. එම ඡායාරූ සංස්කරනයට අමතරව පසසුවෙන් එවා සමාජ ජාලාවෙත නැංවීමේ පහසුවද මෙම සමග වන බවටයි සටහන් වන්නේ. මෙම මෘදුකාංගය සදහා සදා iPhone 4S(including iOS 5 or newer) හෝ ඉහල සංස්කරනයක් Android 4.0  හෝ ඉහල සංස්කරනයක් මෙන්ම හතරවන පරම් පරාවේ iPod touch  උපාංග සදහා මෙම නිකුතුව  සහය වනු ඇති බවටයි සටහන් වන්නේ. මෙම ඇප් මෘදුකාංගයේ ස්මාර්ට් ෆෝන් සදහාවන සංස්කරනයක් ඩොලර් 5 ක් හා ටැබ්ලට් සදහා වනසංස්කරනයක් ඩොලර් 10කටත් මිල කොට ඇති බවටයි පැවසෙන්නේ.