2020-08-07

නගරය කෙරවල කදුමුදුනත..

නගරය කෙරවල කදුමුදුනත සුරවිමනක දොරටුව ස්වරූපය ගන්නා සැදෑවන් බොහෝය. පහතින් වන ගන මීදුම් පටලයට උඩින් දවස අවසන් කරන හිරු කිරන කදු මුදුනතට ගලා එන්නේ මහත් වර්ණවත් අසිරියක් රැගෙනය. මේ දසුන දුටු පලමු දිනයේ මෙන්ම දෑවසරකට පසු මා නගරයෙන් සමුගන්නා සැදෑවේද අප දෙදෙන වදනකුදු නොදොඩා අඩ හෝරාවක් තරම් කාලයක් ඒ දෙස බලා සිටියේ දැහැනකට සමවැදුනා සේය.
"Tharu Minisa"
- Pubudu Siriwansa
#siriwansa