2020-07-07

පින්සළ

මා හැමවිටකම පාහේ තාක්ෂණයට "පින්සළ" වන්නට මිස "පින්සළ් පහර" වන්නට ඉඩ නොතැබුවේ යැයි විස්වාස කරමි.
"Tharu Minisa"
- Pubudu Siriwansa
#siriwansa