2020-07-02

නැවතුම් කුටියේ..

එම හැදෑරුම් ආයතනයෙන් ලැබුනු කුඩා නැවතුම් කුටියේ ප්‍රධාන මාවත දෙසට වූ කවුළුව අසලින් හැදෑරුම් මේසය සකසා ගතිමි. සමහර අඳුරු රාත්‍රියන් වලදී කුටියට ඔබ්බෙන් වූ මාවත් පහන් කනුවේ ආලෝකයෙන් අපිලිවෙලකට අදුරු මැකෙන අවට වන තුරු ගොමු මවන අපමන ගුප්ත රටාවල රසයන් අතර සිත අතහැර හොරා ගනන් ගතව ගියයුරු අදටත් අපමන රසැති මතකයකි.
"Tharu Minisa"
- pubudu Siriwansa
#siriwansa