2020-06-26

කොරෝනාව..

කොරෝනාව පිලිබඳ ශුද්‍ර සමාජ අර්ථ සරලය. ලෝකය නතරව යලි ඇරබීම ලෙසට විය හැක. නමුත් මහා අර්ථයෙන් සැලකීමේදී කොරෝනාව ලොකය මත ආර්ථික දේශපාලණික සංස්කෘතික අර්ථ වලින් කර ඇති සංශෝදන ජීවිත මතට දැනෙන්නට සමහරවිට ඉදිරි දශකය ගතවිය හැක.
"Tharu Minisa"
- Pubudu Siriwansa
#siriwansa