2020-06-29

ඩිජිටල්කරනයකට..

සාර්ථක ඩිජිටල්කරනයකට පුද්ගල අර්ථවල සිට රාජ්‍ය අර්ථය දක්වා සමස්ත වපසරියට ගෙනෙන්නට හැකි කාර්යක්ශම බව අපමනකි. අනිවාර්යෙන්ම සංස්කෘතික වෙනසක් දක්වා වන ගැබුරු නව අර්ථ එහි අඩංගුය.
- Pubudu Siriwansa
#siriwansa