2020-06-21

ඩිජිටල්කරනය..

ජීවිතය අවට බොහෝ අවකාශ ඩිජිටල් කරනය වීමත් ඒවා අතර ගනුදෙනුව වඩ වඩාත් ඔන්ලයින් වීමත් නව මිනිස් සංස්කෘතියක උදාව සලකුනු කරමින් සිටී.
"Tharu Minisa"
- Pubudu Siriwansa
#siriwansa