2020-03-30

පැමිනි ආගන්තුක අභියෝගය..

නොසිතූ මොහොතක ලොව වෙත පැමිනි ආගන්තුක අභියෝගය ලොව පුරා වන නෙක සමාජ සැකසුම් වල ස්වභාවයන් පැහැදිලි කර දෙමින් සිටී.
"THARU MINISA"
- Pubudu Siriwansa