2020-03-21

මේ මහත් ව්‍යසනයෙන්..

මේ මහත් ව්‍යසනයෙන් පසුවද මිහිමත මිනිස් කථාන්දරය දිගටම ලියවෙනු ඇත. වැදගත්ම කාරනය වන්නේ මේ කම්පනීය අත්දැකීම ඔවුන්ගේ ජාති ආගම් කුල මල "මාන" වලට ඔබ්බෙන් මොන ආකාරයේ වෙනස්කම් යෝජනා කර ඇත්දැයි හා මිනිස් වර්ගයා එය මොන තරමට, මොන ආකාරවලට තේරුම් ගනු ඇත්දැයි යන්නය.
"THARU MINISA"
- Pubudu Siriwansa