2013-09-27

බිල් ගේට්ස් මහතා Ctrl+Alt+Del යතුරු මුසුව සිදුවූ වරදක් ලෙසට පවසයි

  පසුගිය කාලයේ  Harvard හි පැවති Q&A වැඩසටහනකට සහභාගීව් වෙමින් සිටි බිල් ගේට්ස් මහතාහට යොමුඑඌ ගැටලු අතර කාගේත් සිත්ගත් ගැටලුවක් වූවේ පරිගණකය භාවිතේදී Ctrl+Alt+Del ලෙසින් වන යතුරු තුනක භාවිතාවක් හදුන්වා නොදී එක් යතුරක් සමග එම භාවිතාව හදුන්වා දෙන්නට කටයුතු නොකලේ කුමක් නිසාඅද යන්නන්යි. සභාව තුල හුන් බොහෝ දෙනාට සිනාවක් කැදවමින් බිල්ගේට්ස් මගත පවසා සිටියේ එය මයික්‍රසොෆ්ට් වෙතින් සිදුවූ වරදක් බවයි. එතුමා වැඩි දුරටත් පවසා සිටියේ IBM වෙතින් පැමිනි ගැටලුවක ලෙසට එය තමන් දකින්නට කැමති බවකි. වැඑඩි දුරටත් කරුනු පැහැදිලි කරමින් පැවසුවේ IBM වල යතුරු පුවරුව නිර්මනය කරනු ලැබූ පුද්ගලයා හට මේ සදහා තනි යතුරක් නිර්මානය කරන්නට අවශ්‍ය නොවූ බවයි. බිල් ගේට්ස් මහත පසුගිය කාලය තුලදී මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතනය තුල සිදුවූ වරදීම් කිහිපයක් ගැනම ප්‍රසිද්ධියේ කථා කරන්නට පෙලබී තිබිනි.ඒ අතර මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතනය ස්මාර්ට් දුරකථන නිපදවීමට තිර්ර්නය කිරීම ගැනද වන සටහනක් විය.