2013-09-23

සෙයුම් යෙදුම යතුරු කරන්නට පටන් ගන්නාවාත් සමගම ප්‍රථිපල ගෙනෙන නව Bing.....

  මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතනය ගෙවී ගිය සතියේ තම Bing සෙයුම් යන්ත්‍රය වෙතට නව Logo වක් හදුන්වාශෙන්නට කටයුතු කරන ලදී.එසේම නව සැකසුමක් තම Bing පි‍ටුවට ‍රැගෙන එන්නටද කටයුතු කරන ලදී. එසේම තම සෙවුම් යන්ත්‍රය වෙතට  Page Zero නමින් නවාංගයක් ‍රැගෙන එන්නටද කටයුතු කරමින් සිටින බවට මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටින බවට පවසා සිටිනවා.ඔවුන් පවසන්නේ භාවිතාකරන්නා වඩාත් නිවැරදිව තේරුම් ගනිමින් ක්ශනිකව ඔහුගේ සෙයුම් ඉලක්ක වන places හෝ  things පිලිබදව වඩාත් සංවේදීයව හා වේගවත්ව ප්‍රථිපල ලබා දෙන්නට මෙම නව ක්‍රම වේදය සහය වනු ඇති බවය." භාවිහාකරන්නා තම සෙයුම් යෙදුම යතුරුකරන්නට පටන් ගන්නා විටම නිවැරදිව ඔහුව හදුනාගෙන ප්‍රථිපල ගෙන එන්නට තම Bing algorithms හා Satori database සහයවීම සමග ස්පර්ශක මිත්‍ර නව මුහුනත සමග එන හදුන්වාදීම සමත්වනු ඇති බවයි. මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගම තම නව අංගයේ පෙර දැක්මක් මේ වන විටත් මුදාහැර ඇති අතර ඉදිරියේදි ක්‍රමයෙන් සාමන්‍ය භාවිතාවට නිකුත්කරන්නට නියමිත බවටයි පවස සිටින්නේ.