2013-02-27

බ්‍රවුසරය පිරිසිදුකරදෙන මෘදුකාංගයක්......


ප්‍රකට ආරක්ශක මෘදුකාංග සමාගමක (avast) නිකුත්කිරීමක් වන මෙම මෘකාංගය ඔස්සේ බ්‍රවුසරයේ සැකසුම් මුල්තත්වයට ‍රැගෙන ඒම සදහා පහසුවෙන් කටයුතු කරන බවටයි සටහන් වන්නේ. බ්‍රවුසරය සමග ක්‍රියාත්මක වන අමතර toolbars , add-on සම්පූර්නයෙන්ම ඉවත්කර දමන්නට හෝ අක්‍රියකර දමන්නට මෙම මෘදුකාංගය සහය වන අතර ඔබ එම අමතර මෘදු කොටස් ගැන පැහැදිලි අවබෝධයකින් නොසිටින්නේනම් ඒවා ඉවත්කර දැමීමට වඩා අක්‍රියකර දැමීම වැදගත්විය හැකි බවට ඔවුන් පවසන්නේ ඉවත්කර දැමීමෙන් අනතුරුව නැවත් ඒවා කැදවන්නට නොහැකි වන බැවිනි.
http://files.avast.com/files/tools/avast-browser-cleanup.exe