2010-11-06

වස්සානය ක්‍රමයෙන් අවසන් වෙමින් පවතී

වස්සානය ක්‍රමයෙන් අවසන් වෙමින් පවතී

වස්සානය ක්‍රමයෙන් අවසන් වෙමින් පවතී. ආශ්‍රමය අවට පරිසරය ප්‍රබෝධයෙන් පිරී ඉතිරී යයි. ගස්වැල් පවා වෙනදාට වඩා කොලපැහැ ගතිය ඉස්මතුකර පෙන්වනවාක් වැනිය. නොකඩවා ඇදහැලුනු වැසි නිසා කැදැලි කැදලි වල සිරවී සිටි කුරුල්ලන් හා වන සතුන් පිටතට විත් වෙනදාටවඩා සතුටින් ඔබනොබ සරනු පෙනේ. වස්සානයේ නිමාවත් සමග ආශ්‍රමය කාර්ය බහුල වෙයි. ආගන්තුකයන් පැමිනීම වැඩි වෙයි. දහම් කරුනු හා පැහැදිලි කිරීම් බහුල වන්නට පටන් ගනී.