2013-08-23

බ්‍රවුසර මූලික ad-blocking ප්‍රවනතාවය 23% දක්වා ඉහලට.....

  තොරතුරු හදාරන ආයතනයක් පවසන්නේ අන්තර්ජාලය භාවිතාකරන්නන් අතර ad-blocking භාවිතාව වේගයෙන් ඉහල යමින් පවතින බවයි. ඔවුනගේ හැදෑරිම් වාර්ථාවලට අනූව බ්‍රවුසර භාවිතාවේ 23% මත add-ons  ආකාරයේ වෙළඳ දැන්වීම් වලකනයන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවයි. ඔවුන් දෙයාකාරයකින් මෙම ප්‍රවනතාවය දෙස අදහස් පලකරන අතර  භාවිතාකරන්නන් හට අපහසු වෙන ආකාරයේ වෙළඳ දැන්වීම් සමග වැඩි වැඩියෙන් භාවිතාකරන්නන් අතර වෙළඳ දැන්වීම් පිලිබද අකමැත්තක් වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර අනෙත් දෙසින් බොහෝ වෙබ් සේවාවන් තම වැය සමතුලිතව පවත්වාගෙන යාම අර්බුදයක් වෙමින් පවතින බවයි. ගෙවීගිය මාස 11ක කාලයක් ඔවුනගේ හැදෑරීම සිදුවූ අතර වෙළඳ දැන්වීම් වැලකීමේ ප්‍රවනතාවය වේගයෙන් ඉහල යමින් පැවතීම ඔවුන් විසින් අවදාරනය කරනවා. වෙබ් අඩවි වර්ග අනූව සැලකීමේදී අඩුම දැන්වීම් වැලකීමේ ප්‍රවනතාවය  travel sites වලින් පලවන අතර ජනංප්‍රිය මට්ටමේ අඩවි වලදී එය 30%ක ඉහල අගයක් ගන්නා බවටත් ප්‍රකාශ කොට සිටිනවා.