2013-08-31

වින්8 සමග එන ප්ලෑෂ් සංස්කරනය වඩාත් ආරක්ශිතයි.....

    මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගම තම වින්ඩෝස් 8 නිර්මානය කිරීමේදී ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලොරා 10 හි  භාහිර plug-ins භාවිතයෙන් ඈත්ව සිටින්නට තිර්නය කරන ලදී. බොහෝ විට ඒව යේ එන දුර්වලතා ඔස්සේ මෙම පහරදීම් සිදුවන බැවින් ඔවුන් එම තිර්නය කරන ලදී.  පසුව මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගම තම ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලොරා 10 එක් සංස්කරනයක් සදහා ඇඩොබි සමග ගෙන එන්නට තිර්ර්නය කලේ ඔවුන්ගේ ප්ලෑෂ් ප්ලේයරයේ වැඩි දියුනු කල සාම්ප්‍රධායික නොවන plug-ins සංස්කරනයකර එකග වෙමිනි.
                                              ඇඩොබි ආයතනය පවසන්නේ වින්ඩෝස් 8 සමග වන ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලොරා සංස්කරන සමග  යාවත්කාලීන වලදී මයික්‍රසොෆ්ට් සමගම සමග සමාන්තරව ඔවුනගේ යාවත්කාලීන රටාවට අනූව තම ප්ලෑෂ්ප්ලේයරය සදහා යාවත්කාලීන නිකුත්කරන්නට තම එකග වූ අතරම වින්ඩෝස් 8 තුල එහි ක්‍රියාකාරීත්වයේදී වඩාත් සංකීර්න ක්‍රමයක් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් වඩාත් ආරක්ශිත ක්‍රියාකාරීත්වයක් වින්ඩෝස් 8 වේත ගෙනෙන්නට හැකිව ඇති බවයි පැවසෙන්නේ. එසේම ඇඩෝබි ආයතනය වින්ඩෝස්8 හි ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලොරා 11 සදහා වන ප්ලෑෂ් සංස්කරනය වඩාත් ආරක්ශිතව ක්‍රියාත්මක වන්නට හැකි වන සේ නිර්මානය සදහා මයික්‍රසොෆ්ට් සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන බවටයි  පවසා සිටින්නේ.