2011-03-22

ඇයි නිවන් ඔච්චර ගනන්!!!!!!!!!!

නිවන් මග කෙල පැමිනි උත්තමයෙකු විසින් සකස් කර ඇති "නිවනට මග"  සීඩී 18 කින් යුත් පාඩම් මාලාව දැන් ලබා ගත හැකියි. එක සීඩී තැටියක මිළ 1500/= වන අතර සීඩී 18ම එක වරම මිළදීගෙන හැදැරිය යුතු බවට අප තරයේ අවවාද කරනුයේ (1) එසේ කිරීමෙන් අපට හොද ලාබයක් ලැබෙන නිසාත්, (2)නිවන් මග අවසානය දක්වාම ගොස් ආපසු පැමින ඇත්තෙකු විසින් මෙම දහම් පාඩම් මාලාව සකස් කර ඇති නිසාය. මෙම සීඩී මාලාව හැදැරීමෙන් ඔබට නිවන් මග දොර හැරෙන බවට අපසහතික වන්නෙමු.(කෙසේ නමුත් ඔබට පින් මදවීමෙන් නිවන් මග දොරගුළු විවර නොවීමේ  තත්වය මත්දී පමනක් එහි වගකීම ඔබම දැරිය යුතු බව පමනක් සටහන් කරනු කැමැත්තෙමු.)