2014-11-25

තොරතුරු ලෝකයේ සියලු පුවත් එකම අඩවියකදී සිහලෙන් කියවන්නට.....

    එක් අඩවියකදී පරිගණක ලොකයේ දවසේ තොරතුරු සටහන් පෙල සමග මෘදුකාංග තොරතුරු, පරිගණක ක්‍රීඩා තොරතුරු මෙන්ම විචාර ලිපි(Reviews) ඇතුලු බොහෝ දේ සමග දැන් පහසුවෙන් කියවන්නට හැක. පූර්නකාලීනව Update වන වෙබ් අඩවියක් වන නිසාම මෙහිදී තොරතුරු ලෝකයේ නැවුම් සිදුවීම් එසැනින් සිංහල භාෂාවෙන් කියවන්නට ඔබට හැකිවනු ඇත. www.itlk.us