2013-09-25

මයික්‍රසොෆ්ට් SkyDrive වලද මේ මොහොතේ ප්‍රමාදයක්!!!!!


  මයික්‍රසොෆ්හි SkyDrive  භාවිතාකරන්නන් මේ මොහොත වන විටත් ප්‍රමාදයක් අත්විඳිමින් සිටින බවටයි වාර්ථාවන්නේ. SkyDrive  වෙත ගොනු තැන්පත් කිරීමට උත්සාහකිරීමේදී මෙන්ම එහි වන ගුනු භාවිතයට උත්සාහ කිරීමේදීද මෙම අපහසුව අත්විඳුන්නට සිදුවෙමින් පවතින බවටයි එම වාර්ථා පවසන්නේ.දැනට පැය කිහිපයක සිට අත්විඳුවින් ඇති මෙම තත්වය ගැන තවමත් මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතනය කිසිදු නිල නිවේදයක් කර නොමැත. පසුගිය අගෝස්තු මසයේදීද මයික්‍රසොෆ්ට් සේවාවන් වන SkyDrive, Outlook.com  වල මෙවැනි ආකාරයේ දුර්වලතාවයක් අත්විඳුන්නට සිදු වන ලදී.එහිදී දින කිහිපයක් ගත වීමෙන් අනතුරුව එම දුර්වලතාවය පාලනය කරන්නට මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතනයට ගතවන ලදී. Surface 2 භාවිතයට පැමිනෙන්නන් සදහා 200GB අවකාශයක්  SkyDrive වෙතින් නොමිළේ ලැබීම මෙන්ම 200GB දක්වා Skydrive අවකාශයක් වසරක් සදහා ඩොලර් 100ක මුදලකට ලබා දීම වැනි නව හඳුන්වාදීම් කිහිපයක් මේ දින සිදුවෙමින් පැවතීම සමහර විටක මෙම අත්විඳීමට හේතුව වන්නට ඉඩ ඇති බවටයි උපකල්පනය වන්නේ.