2010-12-06

සිත පැටලේ

සැබැ යහපත් ලාංකිකයෙකු වීමට ඉතා කැමැත්තෙමි. (ක්‍රියාවෙන් මමත් ඒ වගේම කෙනෙක් උනත්) අරගොල්ලන්ට කැපෙන නිසා උඩ පැන පැන නටන්නට සිතේ. එහෙත් ඊලග මොහොතේ චැනල් 4 මතක් වෙන කොට ගල් ගහන්නට හිතේ. සිත පැටලේ