2014-11-23

ඔබගේ ආදරනීය පරිගණකය සදහා.....

   ඔනෑම උපකරනයක් සමග සුහදව කටයුතු කිරීම වැදගත් වේ. එවිට එම උපකරනය හොඳින් ක්‍රියාත්මක වනවා පමනක් නොව වැඩිකාලයක් එසේ ඔබ වෙතට සේවාය සලසන්නට කැමතිද වේ. සාපේක්ශව පරිගණකය ඒ ආකාරයේ උපකරන අතරින් වඩාත් කැපී පෙනෙන්නක්ද වන්නේ එය සියුම් මෙන්ම සංකීර්න ක්‍රියාත්මක බවකින්ද යුත්ත නිසාය. ඔබගේ Pc යන්ත්‍රය වඩාත් නිදහස් වාතාශ්‍රිත පරිසරයකට කැමති වනු ඇත්තේ එම යන්ත්‍ර අතරින් අතිමහත්  ප්‍රමානයක්ම, එය ක්‍රියාත්මක වීමේදී උපකරනය තුල නිර්මානය වන අධික උෂ්නත්වය පාලනය කර ගැනීම සදහා යොදා ගන්නේ එය අවට පරිසරයේ වන සාමාන්‍ය පරිසර සිසිල් වාතය වන බැවිනි. එම වාතය ප්‍රොසෙසරය මත වන Heatsink එක මතින් ගලා ගෙන යාමට සැලසීමෙන් එම අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්නා අතර ඒ නිසාම එම වාතාශ්‍රය සිසිල් මෙන්ම දුහුවිලි බවින් තොරවීම වදගත් වන්නේ ඒවා පෙර කී සිසිල් කරවීමට සහය වන උපකරනය මත බැදීමෙන් එම ක්‍රියා වලියට බාදා ගෙනෙන බැවිනි.
                       ඔබගේ පරිගණකයට ප්‍රධාන ලෙසින්ම බාදා ගෙනෙන්නේ භෞතිකව එය අත්පත්කර ගැනීමට අවස්ථාව සැලසීමෙන්ම පමනක්ම නොවේ. මෘදුකාංග ආශ්‍රිතවද එය සිදුවිය හැක. ඒ ආකාරයේ සාර්ථක ආසාධනයකදී ඔබගේ පරිගණකය ඔබගේ පරිගණක කාමරයේ සු‍රැකිව ඇති බවක් පෙන්නුවද එය සැබවින්ම භාවිතාකරන්නේ බාහිරින් සිට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ එය මෙහෙය....ඉතිරිය කියවන්නට