2013-09-06

පලමු වතාවට mobile botnets හරහා පැතිරෙන Android Trojan එකක්.....

  Kaspersky ආයතනය පවසන්නේ තමන් ප්‍රථම වතාවට mobile botnets හරහා පැතිරෙන Android Trojan හානිකරයක් හදුනාගන්නට සමත්ව ඇති බවකි.ඔවුන් පවසන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දක්නට ලැනෙනවාවට් වඩා වෙනස් ආකාරයේ මොබයිල් මැල්වෙයාර් එකක් ලෙසට හා මොබයිල් ආකාරයට වඩා වින්ඩෝස් ආකාරයේ හානිකරයකට මෙම නව හානිකරයේ ස්වභාවය වන බවයි. මද සංකීර්න ආකාරයකට භාවිතාකරන්නා ගොදුරු කරගන්නට ක්‍රියා කරන මෙම ට්‍රොජනය පලමුව SMS එකක් ඔස්සේ MMS message has been delivered, download from www.otkroi.com. වැනි පොලබවා ගැනීමේ පනිවිඬයක් ගෙනෙන අතර භාවිතාකරන්නා ලවා එම සබදතාවය සක්‍රිය කරවා ගැනීමට සමත්වුවහොත් smartphone හෝ  tablet වෙතට Opfake.a ලෙසට වන ගොනුවක් බාගත වන අතර සාර්ථකව එම ගොනුව ක්‍රියාත්මකකරවා ගන්නට සමත්වුවහොත් smartphone හෝ  Tablet උපකනය ආසාධිත වන අතර එහි address book වල ඇති ලිපින ඔස්සේ You have a new MMS message, download at - http://otkroi.net/12 ලෙසට වන පනිවිඬයක් ඔස්සේ ඔබගේ මිතුරන්ද ආසාධනය වෙත යොමුකරවා ගන්නට එය ක්‍රියා කරන බවටයි ඔවුන් පවසන්නේ.