2013-08-29

නව තොරතුරු තාක්ශනික වදන් කිහිපයක් Oxford Dictionary Online වෙත එක්වේ...

  Oxford University  වෙතින් අද නිකුත්වන නිවේදනයකට අනූව පැවසෙන්නේ ඔවුනගේ ප්‍රකට Oxford dictionary වෙතට තොරතුරු තාක්ශනය හා සැබැදුනු නව වදන් කිහිපයක් එක්කරන්නට තීර්නය කර ඇති බවකි. වේගයෙන් දියුනු වෙමින් ඇති මොබයිල් තාක්ශනය හා සැබැදුනු "phablet" වැනි වදන් කිහිපයක් මේ අතර වන බවටයි නිවේදනය වූවේ. එහිදී ඔවුන්පවස සිටියේ මෙම එකතුව Oxford English Dictionary වෙත නොව තමන්ගේ Oxford Dictionary Online වෙතට වන බවයි.පසුගියදා ජර්මන් රජය විසින් පවා පිලිගැනීමට ලක්කෙරෙනු bitcoin වැනි අනාගත බහුල භාවිතාවකට පැමිනෙතැයි සිතිය හැකි තොරතුරු තාක්ශනික පදනමකට වඩාත් සමීප ආර්ථික වදනද වන බවටයි පැවසුනේ.එම නිවේදනයට අදාලව නිකුත්වූ වදන් පෙල පහත දැක්වේ.
•bitcoin, n.: a digital currency in which transactions can be performed without the need for a central bank
•BYOD, n.: abbreviation of ‘bring your own device’: the practice of allowing the employees of an organization to use their own computers, smartphones, or other devices for work purposes
•click and collect, n.: a shopping facility whereby a customer can buy or order goods from a store’s website and collect them from a local branch
•digital detox, n.: a period of time during which a person refrains from using electronic devices such as smartphones or computers, regarded as an opportunity to reduce stress or focus on social interaction in the physical world
•emoji, n: a small digital image or icon used to express an idea or emotion in electronic communication
•FIL, n.: a person’s father-in-law (see also MIL, BIL, SIL)
•FOMO, n.: fear of missing out: anxiety that an exciting or interesting event may currently be happening elsewhere, often aroused by posts seen on a social media website
•geek chic, n.: the dress, appearance, and culture associated with computing and technology enthusiasts, regarded as stylish or fashionable
•hackerspace, n.: a place in which people with an interest in computing or technology can gather to work on projects while sharing ideas, equipment, and knowledge
•Internet of things, n.: a proposed development of the Internet in which everyday objects have network connectivity, allowing them to send and receive data
•LDR, n.: a long-distance relationship
•MOOC, n.: a course of study made available over the Internet without charge to a very large number of people
•phablet, n.: a smartphone having a screen which is intermediate in size between that of a typical smartphone and a tablet computer
•selfie, n. (informal): a photograph that one has taken of oneself, typically one taken with a smartphone or webcam and uploaded to a social media website
•srsly, adv. (informal): short for ‘seriously’
•TL;DR, abbrev.: ‘too long didn’t read’: used as a dismissive response to a lengthy online post, or to introduce a summary of a lengthy post