2013-08-20

පලමු "likes" 1000 30$ කි. අමතර 1000 කට 15$ කි.

  අන්තර්ජාලය ආශ්‍රිත්ව සිදුවන අනිසි මුදල් ඉපයීම් වල ප්‍රධානතම ක්‍රමවේදයක්ව තිබුනේ අන් පුද්ගලයන්ගේ නයවර පත්වල අංක සොරා ගනිමින් අයතු භාවිතයේ යෙදීම හෝ එවැනි කාරනා සදහා විකුනා දැමිමය. Zeus virus වැනි හානිකර මෘදුකාංග යොදා ගනිමින් ඔබ හාඅ බැංකුව අතර සිදුවන තොරතුරු සොරා ගැනීම බහුලවම සිදුවන්නක් වෙමින් තිබේ. හදාරන්නන් පවසන්නේ මේ වන විට සමාජ ජාලා අශ්‍රිතව  කෘතීවම  "likes," නිර්මානය කරදීම සදහා කටයුතු කිරීම වඩාත් බහුලව සිදුවන ආර්ථික වාසියක් ඇති අන්තර්ජාලය ආශ්‍රිත අකටයුත්ත බවට පත්වෙමින් ඇති බවයි. ඔවුන් පවසන්නේ  $30 සඳහා Instagram  වල likes 1,000 ලබා ගැනීම මෙන අමතර likes 1000 සදහා  $15  අය කිරීම බහුලවම දක්නට ලැඑන කාරනයක් වෙමින් ඇති බවයි.සොරා ගන්නා නයවර පත් අංක සදහා  ලැබෙන මුදල බෙහෙවින් අඩුවී ඇති බවත් එම ආයතන ක්‍රියාත්මක කරවන වඩාත් ආරක්ශක ක්‍රම නිසා මෙම පහල වැටීම සිදුවන බවත් ඔවුන් පවසනවා. මෙලෙස ව්‍යාජව ලබා ගන්නා likes ඔස්සේ අනෙකුන් තුල තම සමාජ ජාලා ගිනුම හෝ පලකිරීම් කෙරෙහි වැඩි විස්වාසයක් ලබා ගැනීම වෙගයෙන් බහුල වෙමින් පවතින ක්‍රමවේදයක් වෙමින් ඇති බවටයි හදාරන්නන් පවසන්නේ.