2013-08-23

ඇපල් වෙතින් එන iPhone 5C දුරකථනය 500$ වේවිලු!!!!!!


    ඇපල් ආයතනයෙන් පැමිනෙන්නට නියමිත ඩු මිලැති iPhone උපකරනය පිලිබදව ලෝලයන් තැබූ බලාපොරොත්තුව එතරම්ම සාර්ථකව පල් පල ගැනිවෙන හැඩක් නැති බවටයි නිකුත්වන නවතම තොරතුරු පවසන්නේ. නිල නොවන ලෙසට දැනට පැමින ඇති තොරතුරු වලට අනූව iPhone 5C ලෙසට නම්වන මෙම දුරකථනය ප්ලාස්ටික් කවරයකින් හා ගිගා බයිට එකක RAM  මතකයකින් යුත්ත වනු ඇති බවටයි පලවන්නේ. එසේම දැනට පලව ඇති තොරතුරු පවසන්නේ ඩොලර් 500ක වැනි මිලකට මෙම දුරකථනය පැමිනෙනු ඇති බවත් unlocked device එකක් ලෙසට පැමිනෙනු ඇති බවත්ය.