2013-08-24

දැන් Bing ඔස්සේ පහසුවෙන් "shopping" කල හැක. -මයික්‍රසොෆ්ට් පවසයි-

   සෙයුම් යන්ත්‍රයක් ඔස්සේ භාන්ඩයක් මිලදී ගැනීම සදහා තොරතුරු සොයන ඔබට විටක මහත් අසීරුතාවයට පත්වීමට සිදුවන්නේ පලමු ප්‍රථිපල පි‍ටුවෙහි පැමිනෙන අසම්පූර්න තොරතුරු නිසා එම සම්බන්දතා ඔස්සේ වෙබ් අඩවි තුලට යමින් එමින් වැඩිකාලයක් ගත කරන්නට සිදුවන නිසාය.මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතනය අද පවසුවේ තම Bing යාන්ත්‍රනය වෙතට මුදාහැරෙන නවාංගයක් සමග භාවිතාකරන්නන්ගේ "shopping" අත්දැකීම් වඩාත් පහසුවනු ඇති බවය.ඔවුන් පැවසුවේ නිෂ්පාදනයන් මිලියන ගනනක් වෙන වෙනම index කරමින්  ඔවුනගේ ඈල්ගෝරිතමයන් සමග වඩාත් සංයෝජනය කරමින් හා machine learning  ස්වභාවයන් වැඩියෙන් භාවිතාකරමින් මෙම නව පහසුව නිර්මානය කර ඇති බවකි. නව තොරතුරු ප්‍රථිපල පි‍ටුව සමග පහසුවෙන් අවශ්‍ය වන වෙළඳ භාන්ඩයේ මෝස්තර අනූව පහසුවෙන් සොයාගන්නට හැකිවන අතර ඔබ සොයන නිෂ්පාදනයට අදාල විකල්ප පිලිබදව පහසුවෙන් එකම පි‍ටුවකදී හදුනාගන්නට හැකිවීම භාවිතාකරන්නා හට පහසුවක් වෙනු ඇති බවටයි ඔවුන් පවසන්නේ.