2013-08-21

ෆයර්ෆොක්ස් 22 වඩාත් ස්ථාවර බ්‍රවුසරය බව!!!!!

  හොද බ්‍රවුසරයක් සාර්ථක වෙබ් සැරියකට වැදගත්ම සාධකයකි. හොඳ බ්‍රවුසරයක් වීමට එහි ක්‍රියාකාරීතයේදී ස්ථාවරබව හදාරන්නන්ගේ පලමු අවධානයකි.මෙම සතියේදී  Sauce Labs  වෙතින් වෙබ් බ්‍රවුසර පිලිබදව තම හැදෑරීමක වාර්ථාවක් නිකුත්කරනු ලැබුවා. එහිදී ඔවුන් පවසා සිටියේ ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලොරා හි ස්ථාවර බව එහි දසවන සංස්කරනය වන විට කැපී පෙනෙන ලෙස වර්ධනයව ඇති බවයි. ඔවුන් පවසනේ තම වාර්තාව සදහා දත්ත මිලියන 55ක්  යොදාගත් අතර ඉන්ටර්නෙට් පෙර සංස්කරන සැලකීමේදී වැඩිම බිඳවැටීම් වාර්ථාවූවේ එයින් බවයි. ප්‍රතිශතයක්ලෙස සැලකීමේදී .25% ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලොරා වෙතින් සටහන් වෙද්දී ඔපෙරා වෙතින් .15%ක් ද ක්‍රෝම් හා ෆයර්ෆොක්ස් වෙතින් පිලිවෙලින් .12% හා .10% වූ බවයි.
                     ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ල්රා  6 වන විට .30% ක පැවති බිඳ වැටීම් හැකියාව ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලොරා 10 වංස්කරනය වන විට .05% දක්වා පහත වැටී ඇති බවයි. ඔවුනගේ ගනනයට අනූව වර්ථමාන බ්‍රවුසර සංස්කරන සැලකීමේදී ඇපල්හි සෆාරි 6 බ්‍රවුසරය  .12% ක අස්ථාවරබවක් පෙන්වන අතර ඔපෙරා 12හි .08%ක අගයක් එය පෙන්වන බව දක්වා සිටිනවා. ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලොරා 10 වලදී  .05% ලෙසටද  ක්‍රෝම් 27 .02%කට පහල අගයක් හා ෆයර්ෆොක්ස් 22 වලදී එය නොසැලකිය හැකි මට්ටමක පවතින බවටයි පවසන්නේ.