2013-02-28

ෆේස්බුක්හි භාවිතාකරන්නාගේ දුරකථන අංක නිරවරානය වීමේ දුර්වලතාවය සැකසේ....


ෆේස්බුක් අඩවියේ API දුර්වලතාවයක් ඔස්සේ භාවිතාකරන්නන්ගේ දුරකථන අංකයන් ඇප් සංවර්ධකයන් අතට පත්වීමේ දුර්වලතාවය 2012 ජූනි මාසයේ මුලින්ම හදුනා ගත් බවටයි පැවසුනේ. යම් ඇප් භාවිතාවක් සදහා ලියාපදිංචි වීමකදී භාවිතාකරන්නා තම ඊමේල ලිපිනය පෙර කී ඇප් සංවර්ධකයාට නිරාවරනය කර ගැනීමට ලබා දෙන අවසරය ඔස්සේ ඔහු භාවිතාකරන්නාගේ දුරකථන අංකය ලබා ගන්නට හැකිවීමේ දුර්වලතාවය මෙම පිලිසකර යාවත්කාලීනය සමග ඇහිරෙනු ඇති බවටයි පැවසෙන්නේ.