2013-02-14

මව නොහොත් භව සයුර මත සිරවීමේ ඛේදවාචකය......

"මව" ඉක්මවායාම අසීරු කරනාවකි.සිදුහත් ගෞතුමයෝ වැනි අතිශය ස්වල්ප අතිවාසනාවන්තයො පමනම් ඒ භව සයුර ඉක්මවා යන්නට වාසනා වාන්තයන් විය.


http://www.youtube.com/watch?v=Rb_sEvdDV8c