2012-09-30

අපූරු පරිගණක ක්‍රීඩාවක් බාගත කරගන්නට....මෘදුකාංග අතර පරිගණක ක්‍රීඩාවලට හිමිවන්නේ ඉහල ඉල්ලුමකි. හොද පරිගණක ක්‍රිඩාවක් යනු භාවිතාකරන්නාහට  මානසික සැහල්ලුවක් , වර්ධනයක් වැනි බොහෝ දෑ කැදවන අපූරු අත්දැකීමක් වනු ඇති බවයි හදාරන්නන් පවසන්නේ.පහත දැක්වෙන පරිගණක ක්‍රිඩාව එවන් ගනයේ සැලකිය හැකි බවටයි සටහන් වන්නේ. එම ක්‍රීඩාව පිලිබද පූර්න සටහනක්ද මෙම බාගත කිරීමට අඩංගු වන බවටයි සටහන් වන්නේ.
http://arcanekids.com/