2011-03-26

ඒ දෙවියන් වහන්සේ විසින් අප්‍රසිද්ධියේ මෙසේද කියන ලදී...........

මෙහි කිසිවක් විකුනන්නේ නැතිය ඒ නිසාම මෙහි වටිනා කමක් නොදැනීම මගේ වරදක් නොවනවා ඇතිය.මක් නිසාදයත් හසුරවන්නා හැසිරවීමට ලක්වන්නාට තේරුම් ගන්නට බැරිවීම  හසුරවන්නාගේ වගකීමක් නොවන නිසාය. {නොතේරුම් ගැනීම 1: 3:5 }