2011-03-21

"මා දන්නා බුදු දහම යනු මහා බලයක් අප වෙත කැදවන මගක් නොව..........

"මා දන්නා බුදු දහම යනු මහා බලයක් අප වෙත කැදවන මගක් නොව බලයේ අවසානය පෙන්වන මාර්ගයකි. සරලව පවසන්නේ නම් යමෙක් දහම තුල යම් දුරක් ගමන්කර ඇත්නම් ඔහු අනෙකුන්ට වඩා මදක් හෝ ආඩම්බර වන්නට හේතුවක් නොව සාමන්‍ය අයෙකුට වඩා ආඩම්බරයෙන්  අඩුවන්නට හේතුවක් විය යුතුය. දෛනික ජීවිතයේ අප හුරුපුරුදුකරගෙන ඇති එක් වෛරයකින් තේරුම් ගෙන නිවීමට පත්වීමට හැකිවීම අවසාන මහා නිර්වාන මාර්ගයේ ඔබ ගමන් කරමින් සිටින්නෙකු බවට හොදම සාධකයකි."