2011-03-08

දුක්විදගෙන හිතවත් ඇගවත් ආංබාංකරගන්න ගිහින් තව තවත් ඔය කතන්දරේ දික්කර ගන්නවත් එපා

....................මහත්තයෝ මම මෙහෙම කිව්වා කියලා අමනාපයක් ගොඩ නගා ගන්න කාරි නෑ. කාලාන්තරයක් තිස්සේ දන්න නොදන්න අපමනක් එක්ක පොර අල්ලමින්, විටක ආසාවෙන් බදාගනිමින් තවත් විටක වෛරයෙන් ඉවතට තල්ලු කරමින් ඔබතුමාම මහා තන්හාවෙන් ලියා කියා ගත්තු ඔබතුමාම කියන පොත ඔය හිතන විදිහට මහා ධන වත්තු බලවත්තු දන්න කියන නිසවත් සිල්වත්තු කියාලා එයාලාම කියන කරන අය දන්න කියන නිසාවත් එක පාරම අකුලලා විසික්කරන්න අමාරු වෙයි. අනික මහත්තයෝ අල්ලපු ගෙදර මිස්ටර් ජයසිංහ නැතිනම් පහල ගෙදර අංගොහාමි කරන කියන නිසාවත් මාර අමාරුවෙන් දුක්විදගෙන හිතවත් ඇගවත් ආංබාංකරගන්න ගිහින් තව තවත් ඔය කතන්දරේ දික්කර ගන්නවත් එපා. ඔබ තුමා ඔබතුමාටම අවංක වෙන්න ඉස්සල්ලම යන්න තියෙන ගමන ගැන පොඩි අවබෝදයක් ඇති කරගන්න. ඊට පස්සේ අනුන්ට පේන්නවත් පෙන්නන්නවත් නොවේ ඔබතුමාටම සතුටක් සැහැල්ලුවක් දැනෙන නිසාම පමනක් ඔය පොත ටිකින් ටික මකන්න උත්සාහා කරන්න බලන්න..........