2011-03-14

ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලොරා 9 හි නවතම සම්පූර්න සංස්කරනය

අද (14) ලංකාවේ වේලාවෙන් උදැසන 10.00 යේ සිට මයික්‍රොසොෆ්ට් ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලොරා  9 හි නවතම සම්පූර්න සංස්කරනය අන්තර්ජාලය ඔස්සේ නොමිලේ බාගතකිරීමේ අවස්තාව ලැබෙන බවට පුවතක් පලවෙනවා.පහත ලිපිනය ඔස්සේ පිවිසීමෙන් එය ලබා ගත හැකි වනු ඇති.

http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/products/ie-9/home?ocid=ie9_bow_Bing&WT.srch=1&mtag=SearBing