2011-02-06

මෙම දහම ඔබ විදිනා සතුටට වඩාවූ මහත් සතුටක් අත්පත් කර ගැනීම සදහා ඇති මාවතක් පමනී.

වරක් අප සමග ඇමෙරිකානු ජාතික තරුන මහත්මයෙකු එක්විය. තම පෙම් වතිය හැරගිය සොවින් ඔහු ඉතා පීඩිතව සිටියාය. ඔහුට ජීවිතය ගැන කලකිරී සිටින බවක් අපට දැක ගත හැකිවිය.දිනක් සැදැසමාලොචන ‍රැස්වීමේදී තම පීඩිත  බව වචනයට පෙරලන්නට විය. අවසානයේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මහත්කරුනාවෙන් මෙසේ කීවාය."මෙම දහම දුකට පත්වූවන් සදහා නොවේ.පීඩිතයන්ට තම පීඩාව සගවා ගැනීම සදහා භාවිතා කලහැකි කඩතුරාවක්ද නොවේ එය. මෙය දැනට ඔබ විදිනා සතුටට වඩාවූ මහත් සතුටක් අත්පත් කර ගැනීම සදහා ඇති මාවතක් පමනී. ඔබ ලෝකය ගැන හෝ ජීවිතය ගැන කලකිරී ඇතිනම්, ඔබට  පුහුනුවක් ලත් උපදේශකයෙකුගේ සහය ලබා ගත යුතුයි.  ඔබට සාමාන්‍ය ජීවිතයේ විදගන්නට බැරිවූ භෞතික සැප සම්පත්නම් මෙහෙදී  ඔබ සොයන්නේ, ඔබ වැරදිතැනකට ගොඩවී ඇතිබව තේරුම් ගත යුතුයි.  "