2011-01-15

අනුන්ට පෙනෙන්නට හඬ නගන දහම වෙනුවට මෙහි පවතින්නේ …………

ආශ්‍රමය අවට ගම් වාසීන් පන්සිල් ගන්නවා මම දැක ඇත්තේ ඉතාමත්ම කලාතුරකිනි. සැමදාම උදැසන හඬ නගමින් පන්සිල්පද මෙනෙහි කරන බොහෝ රටවල මිනිසුන් මෙන් නොව මම ගම් වාසීන්ගේ ජීවිත තුල දහම බද්ධවී ඇති බවක් පෙනෙයි. වරක් ගබඩා භාර කරු මට පැවසුවේ බොරු නොකියනේ දහමට බය නිසා සෝ දහම එලෙස නොකරන ලෙස කියා ඇති නිසා නොව සරල එක බොරුවකින් පටන් ගන්නේ මනසට මෙන්ම සමාජයටද කරදරකාරී බොරු වැලක ආරම්භයක් වන බැවිනි. ඔවුන් සතුන් නොමරන්නේ  මෙම වනය සතුන් සිව්පාවුන් යනු මෙහි වෙසෙන මිනිසුන් සේම මෙහි අයිති කරුවන් බවට ඔවුනුත් විස්වාස කරන නිසාවෙනි. "අනුන්ට පෙනෙන්නට හඬ නගන දහම වෙනුවට මෙහි පවතින්නේ තමන් වෙනුවෙන් තමන් සදහා පවත්වාගෙන යනු ලබන දහමකි."