2010-11-13

"සියල්ල හොදින් සිදුවන බව"

මහා වන වියන තුලින් ගලා එන හිරු කෙදි ආශ්‍රමයට දිව්‍යමය ස්වරූපයක් ගෙනෙතැයි මට සිතේ. අතුපතර  සරමින් හඩ නගන නෙක රටාවේ කුරුලු ‍රැන් හුදකලා බවට කිසිදු ඉඩක් තොතබන්නා වැනිය. අද දහවල කුටිය අසබඩ ඇති සක්මන් මලුවේ අසුන මත සමහර විට පැය දෙකක් හෝ තුනක් ගතවුවේ දැහන් ගත වීයයි මම සිතමි.ජීවිතය ගැන පුදුමාකාර සතුටක් සැහැල්ලුවක් දැනෙයි.වැදගත්මය දෙය ‍රැස්කිරීම නිසා වන සතුටක් නොව "සියල්ල හොදින් සිදුවන බව" හැගෙන නිසාම පමනක්ම ඇති වන සතුටක් නිසාය.