2010-11-05

බුද්ධියේ ආලෝකය දසත පැතිරේවා......

wde

 

බුද්ධියේ පහන් දැල්වී ආලෝකය දසත පැතිරේවා......