2010-10-29

ආශ්‍රමය තුල කවරදාකවත් දේවතා එලි ගැන අද්භූත දර්ශන ගැන….

ආශ්‍රමය තුල කවරදාකවත් දේවතා එලි ගැන අද්භූත දර්ශන ගැන කිසිම දිනක කතා බහක් මට ඇසුනේ නැහැ. මෙහි පැමින මුල්සති දෙක තුන අවසන් වනවාත් සමග එවැනි දේගැන යම් කුතුහලයක් ඇති අය පවා එවැනි දේවල ඇති නිෂ්පල බවත් නැතිනම් වැදගත්මදේ මා දෙස බලා මාව තේරුම් ගැනීම මිස අත්භූත දේ ගැන විමසමින් කාලය වැය නොකිරීම බව තේරුම් ගන්නවා.මෙහි සිටින කිසියම් දියුනු මානසික තලයක සිටින ඇත්තන් දෙස පවා අමුතුආකාරයට බලන්න කවුරුත් පෙලබුනේ නැහැ වගේම ඒ ඇත්තන් කවදාවත් නවකයන් ඉදිරියේ “මම වෙනස්” හැසිරීමක් පෙන්නන්ට පෙලබුනෙත් නැහැ