2010-10-30

"දහමේ ගැබුර නොසයන්න, නමුත් දහම යොදා ගෙන ඔබේ ගැබුර සොයන්න"

ඊයේ පැවති සැදෑසමාලෝචන ‍රැස්වීමේදී මතුවූ අපුරු කාරනවක් සටන් කරන්නට කැමැත්තෙමි. මැතකදී අපසමග එක්වූ ඉන්දියන් ජාතික මහත්මයෙකු, ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ සමගවු කතාබහකදී නිතරම ගැබුරු දහම යන වචනය බර කරමින් යොදනු ඇසුනා. අවසානයේ උන්වහන්සේ පැවසුවේ, දහමේ ගැබුර සොයානවා කියන්නේ හරියට උසස් ගනිතය නැතිනම් රසායන විද්‍යාවේ සංකීර්න ගැටලු හදාරනවා වගෙ පෙනෙනවා. "දහමේ ගැබුර නොසයන්න, නමුත් දහම යොදා ගෙන ඔබේ ගැබුර සොයන්න" උන්වහන්සේගේ අවවාදය වුයේ එයයි.