2010-10-29

“ඔබ මෙහි ආවේ අනුන් ලියපු කියපු දේ කියවන්නට නොව එසේ කරමින් ඔබ නිතරම සගවන්නට උත්සාහ කරන ඔබ නම් ඔබේ සැබෑ පොත කියවන්නට පමනි.”

අප බොහෝ විට ප්‍රායෝගිකව නිවනේ සිට පිටතට ගව්ගනන් ඇදෙන මගවල් ‍තෝරා ගන්නා අතර න්‍යායාත්මකව මුහුන ලස්සන, කට පුන්චි, නැතිනම් ගීතවත් කට හඩක් ඇති හා ආශ්චර්යාත්මක තැන්වල නිවන සොයමින් නිකරුනේ රස්තියාදුවෙයි.අප ආශ්‍රමයට පැමිනෙන විටම අපට පි‍ටුහතරක පොත් පින්චක් ලැබෙන අතර එහි සරලව මූලික උපදෙස් ලබා දෙන අතර, ඉහත දැක්වුවේ එහි පසු පිටෙහි අන්තිමට සටහකරතිබු සටහනකි. දර්ම පුස්තකාල මෙහි නොමැත. වරක් මේ ගැන විමසූ විට ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ පැවසුවේ “ඔබ මෙහි ආවේ අනුන් ලියපු කියපු දේ කියවන්නට නොව එසේ කරමින් ඔබ නිතරම සගවන්නට උත්සාහ කරන ඔබ නම් ඔබේ සැබෑ පොත කියවන්නට පමනි.”