2010-10-29

කදු පංතියේ දකුනු පැත්තට වන්නට වන ගැබුරු වන අරනතුල

පුරා දින දාහතරක කාලයක් කදු පංතියේ දකුනු පැත්තට වන්නට වන ගැබුරු වන අරනතුල ස්වාභාවික ගල් ලෙනක්තුල ගතව ගිය කාලය අපූරු අත්දැකීමකි. අවට වනයෙන් සොයා ගන්නා පලතුරක් පමනක් බුදිමින් රාත්‍රී කුඩා ගිනි මැලය සදහා දර ටිකක් ‍රැස් කරන්නට හැරුනුවිට  මදක් දුරින්වූ ජලපහරින් ජලය ‍රැගෙන  ඒමට ගිය විට හැරෙන්නට මුලු කාලයම භාවනාව සදහා යොදවමින් ගත වු කාලය ජීවිතයේ හමුවූ සුන්දරම කාලය ලෙස මට සිතේ. වසර හතරක් සම්පූර්න කරන ඔනැම යෝගියෙකු මෙම අත්දැකීම සදහා සුදුසු ලෙස ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ යොජනා කරන අතර අවශ්‍ය පමනට  දිරිය ඇති අයට ආශ්‍රමයෙන් ලැබෙන උපදෙස් අනූව හුදකලාව ගොස්  මෙම අත්දැකීමලබන්නට අනගි අවස්තාවක් උදා වෙයි.